ชุดทดสอบประเภทวิเคราะห์ทางอิมมูนวิทยาโดยอาศัยการเกาะกลุ่มกันของเม็ดเลือด
 
             
    ซีโรเดีย-แอนติ เอชบีเอส
SERODIA-Anti HBs

ชุดทดสอบแบบ พาสสีบ ฮีมเอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบแอนติบอดีต่อ เปลือกนอกของ เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี

Passive Hemagglutination Test for Detection of Hepatitis B Surface Antibody

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 801/2552)
     
  .........................................................................................................................................................    
    ซีโรเดีย-เอชบีเอส
SERODIA-HBs

ชุดทดสอบแบบ รีเวิร์ส พาสสีบ ฮีมเอ็กกลูติเนชั่น สำหรับทดสอบแอนติเจนเปลือกนอก ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี

Reverse Passive Hemagglutination Test for Detection of Hepatitis B Surface Antigen

(ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 797/2552)
     
  .........................................................................................................................................................    
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com


Free web hostingWeb hosting