วันสเต็ป เบนโซไดแดซิปีนส์ (บีแซทโอ) เทสต์
One Step Benzodiazepines (BZO) Test

ชุดตรวจวิเคราะห์แบบอิมมูนโนโครมาโตกราฟฟิก ชนิดรวดเร็ว กระบวนการทดสอบขั้นตอนเดียว สำหรับทดสอบสารเบ็นโซไดแอซิปีนส์ และสารอนุพันธ์ ในปัสสาวะของมนุษย์

A rapid, one step, immunochromatographic test for the detection of Benzodiazepines and its metabolites in human urine.
     
  .....................................................................................................................................................................      
    วันสเต็ป แคนนาบินอยส์ เทสต์ (กัญชา)
One Step Cannabinoids (THC)Test

ชุดตรวจวิเคราะห์แบบอิมมูนโนโครมาโตกราฟฟิก ชนิดรวดเร็ว กระบวนการทดสอบขั้นตอนเดียว สำหรับทดสอบสารแคนนาบินอยส์ และสารอนุพันธ์ ในปัสสาวะของมนุษย์

A rapid, one step, immunochromatographic test for the detection of Cannabinoids and its metabolites in human urine.

     
......................................................................................................................................................................
    วันสเต็ป เม็ดแอมเฟตตามีน (เม็ด) เทสต์ (ยาบ้า)
One Step Methamphetamine (MET) Test

ชุดตรวจวิเคราะห์แบบอิมมูนโนโครมาโตกราฟฟิก ชนิดรวดเร็ว กระบวนการทดสอบขั้นตอนเดียว สำหรับทดสอบสารเม็ทแอมเฟตตามีน และสารอนุพันธ์ ในปัสสาวะของมนุษย์

A rapid, one step, immunochromatographic test for the detection of Methamphetamine and its metabolites in human urine.

     
  ......................................................................................................................................................................      
    วันสเต็ป โอพิเอตส์ (โอพีไอ/มอร์ฟีน) เทสต
One Step Opiates (OPI/Morphine) Test

ชุดตรวจวิเคราะห์แบบอิมมูนโนโครมาโตกราฟฟิก ชนิดรวดเร็ว กระบวนการทดสอบขั้นตอนเดียว สำหรับทดสอบสารโอพิเอตส์ และสารอนุพันธ์ ในปัสสาวะของมนุษย์

A rapid, one step, immunochromatographic test for the detection of Opiates and its metabolites in human urine.
     
  ......................................................................................................................................................................      
  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท หรือที่ vichai@cscthai.com      
 


Free web hostingWeb hosting