คำถาม-คำตอบ Built-in Functional Positive Control ของ
Rapid Lateral-flow Chromatography essayถาม
ตามมาตรฐานของการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ จำเป็นต้องมี Internal Positive Control
เพื่อควบคุมคุณภาพของชุดทดสอบ บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Built-in internal control หรือไม่

ตอบ
บริษัท มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เป็น Built-in Positive Internal Control ใน Rapid lateral-flow
chromatography ซึ่งแบ่งตาม principle ของชุดทดสอบดังนี้

Antibody Competitive Lateral-flow Chromatography
1) Functional Control Line 2) Procedural Control Line
 
Antigen Competitive Lateral-flow Chromatography
1) Functional Control Line 2) Procedural Control Line
 
Double Antibody Sandwich Lateral-flow Chromatography
1) Functional Control Line 2) Procedural Control Line
 
Double Antigen Sandwich Lateral-flow Chromatography
1) Functional Control Line 2) Procedural Control Line

 

 Free web hostingWeb hosting