ประวัติของบริษัท

บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2535 โดย เภสัชกร วิชัย วิทุรวงศ์ (ภบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ น้ำยาวินิจฉัยโรคต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้วินิจฉัยตรวจวััดระดับสารเคมีต่างๆในร่างกาย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใ์นห้องปฏิบัติการ


บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตดังต่อไปนี้


Choongwea Pharma Corp. ประเทศเกาหลี
Core Diagnostics Co.,Ltd.
, สหราชอาณาจักร
CTK Biotech ประเทศสหรัฐอเมริกา
Fujirebio Inc., ประเทศญี่ปุ่น
Humasis Co.,Ltd., ประเทศเกาหลีใต้
InTec Products Inc. (XIAMEN) สาธารณรัฐประชาชนจีน
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

 

พันธกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัท ที่มีมาตรฐานทางด้านการผลิตและการควบคุมรักษาคุณภาพที่เข้มงวด จากประเทศผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นั้นๆ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการใช้รักษาโรคและวินิจฉัียโรค บริษัทฯ คำนึงถึงบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการแนะนำแู้ละให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลของเอกสารทางวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีผลงานวิจัยร่วมกับองค์กรทางการแพทย์ต่างๆในประเทศ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในบริบทของประเทศไทย เพื่อปรับใช้กับคนไข้ ยังผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้และผู้ให้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย

 
 
          

Free web hostingWeb hosting