ผู้บริหารของบริษัท

 

 

คุณวิชัย วิทุรวงศ์
(เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการผู้จัดการ

vichai@cscthai.com

 

คุณปรานี วิทุรวงศ์
(ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการผู้จัดการ

pranee@cscthai.com

 

คุณธเนศ วิทุรวงศ์
(เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
thanes@cscthai.com

 

คุณธารินทร์ วิทุรวงศ์
(วิศวกรรมศาสตร์การแพทย์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์การแำพทย์มหาบัณฑิต
Queen Mary and Westfield College, University of London, England)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
tharin@cscthai.com